Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Regionale Taxi Service ,gevestigd in Haarlem en andere partijen aangegaan.
1.2 De opdracht of reservering van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Regionale Taxi Service en zijn algemene voorwaarden. Alle personen die de opdrachtgever begeleiden dienen bekend te zijn met deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever is voor deze personen mede aansprakelijk.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door Regionale Taxi Service zijn niet bindend, tenzij deze door hen schriftelijk is bevestigd.
2.2 Gegevens in drukwerken en/of via Internet verstrekt door Regionale Taxi Service zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst wordt eerst bindend voor Regionale Taxi Service door zijn schriftelijke bevestiging.
3.2 Elke met Regionale Taxi Service aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter zijner beoordeling.

Artikel 4: Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Regionale Taxi Service binden de laatste niet, voor zover ze door Regionale Taxi Service niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
5.2 Indien na aanvaarding van een overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
5.3 Indien Regionale Taxi Service extra diensten dient te verrichten of te leveren, worden de kosten hiervoor gemaakt als meerprijs op het geoffreerde in rekening gebracht.
5.4 Indien de prijsfluctuatie meer den 5% bedraagt van de overeenkomst(en), hebben beide partijen het recht om algemene verrekening te verlangen.
5.5 Indien de opdrachtgever, alsmede zijn gasten die hem begeleiden en of chauffeurs van Regionale Taxi Service  meer dan tien minuten te laat zijn wordt de afgesproken prijs met minimaal 7,50 vermeerderd.
5.6 Prijzen kunnen voor de offertefase gewijzigd worden.

Artikel 6: Waarborgsom / betaling

6.1 Regionale Taxi Service heeft het recht een waarborgsom bij de aanvaarding van de overeenkomst(en) van de opdrachtgever te vorderen. In dat geval dient de opdrachtgever deze som binnen 24uur voor aanvang van de rit/reservering aan Regionale Taxi Service te voldoen. Mocht Regionale Taxi Service geen betaling van het verlangde ontvangen, dan heeft hij het recht de reservering te annuleren door enkele kennisgeving aan de opdrachtgever.
6.2 De betaling (online betalingen) dient voor het uitvoeren van de opdracht op de rekening van Regionale Taxi Service gestort te zijn. Dit rekeningnummer krijgt u bij de bevestiging.

Artikel 7: Annulering

7.1 Bij annulering bij aanvang van de opdracht(en) (als chauffeur op de pick-up adres aangekomen is) is de opdrachtgever aan Regionale Taxi Service 100% van de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.
7.2 Bij annulering binnen een periode van 15min voor aanvang van de opdracht(en) is de opdrachtgever aan Regionale Taxi Service 50% van de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 8: Vervoersvoorwaarden van vervoerde personen

8.1 De opdrachtgever, alsmede zijn gasten die hem begeleiden, zijn verplicht zich tijdens het vervoer te onthouden van: a. beschadigen, verontreinigen en/of onklaar maken van het vervoermiddel. b. het gebruik van alcoholhoudende dranken en/of verdovende middelen c. het plegen van handtastelijkheden, lastig vallen c.q. bedreigen van de bestuurder, en/of het zich onbehoorlijk gedragen jegens anderen d. het op enigerlei hinderen van Regionale Taxi Service , zijn personeel of door Regionale Taxi Service te werk gestelde derden e. roken in het voertuig, tenzij daar schriftelijk / mondeling door de betrokken chauffeur toestemming voor is verleend.
8.2 De opdrachtgever, alsmede zijn gasten die hem begeleiden, zijn gehouden tijdens het in- en uitstappen rekening te houden met het overige verkeer. Voor eventuele schade door het niet goed opletten, zoals deuren opendoen terwijl dit niet kan, is de opdrachtgever aansprakelijk.
8.3 De overeenkomst wordt door Regionale Taxi Service per onmiddellijk ontbonden indien de opdrachtgever, alsmede zijn gasten die hem begeleiden, zich niet aan hun verplichtingen houden of op andere wijze dusdanig handelen dat de overeenkomst niet meer normaal uitgevoerd kan worden. Restitutie van het overeengekomen bedrag of een gedeelte hiervan wordt niet verleend, tenzij de betrokkene ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.

Artikel 9: Verloren voorwerpen

9.1 Wordt een voorwerp, geld of geldswaardige papieren verloren of achtergelaten in het vervoermiddel, door een vervoerd persoon gevonden, dan is deze verplicht, zonder daar enig aanspraak op te kunnen doen gelden, het voorwerp, het geld of de geldswaardige papieren aan Regionale Taxi Service of zijn personeel onverwijld ter hand te stellen, desgewenst tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
9.2 Een voorwerp, geld of geldswaardige papieren, als in het vorige lid bedoeld, wordt door Regionale Taxi Service in bewaring genomen zonder dat hij terzake enige aansprakelijkheid op zich neemt.
9.3 Na afloop van een termijn van zes maanden, binnen welke termijn de eigenaar tegen een redelijke vergoeding voor administratie- en opslagkosten en desgewenst tegen een ontvangstbewijs de verloren voorwerpen kan afhalen, worden de niet afgehaalde goederen afgegeven bij het politiebureau. Voor bederfelijke goederen is de termijn beperkt tot zes uren.

Artikel 10: Verplichtingen

Regionale Taxi Service en wijziging overeenkomst(en)
10.1 Aanvaarding van een overeenkomst verplicht Regionale Taxi Service het in de opdracht omschreven vervoermiddel, dan wel indien dit om enige reden noodzakelijk mocht blijken, een vervangend vervoermiddel (zo mogelijk gelijkwaardig) op de overeengekomen dag(en) en tijdstip(pen) beschikbaar te houden.
10.2 Alleen gewichtige omstandigheden, zoals het niet (meer) beschikbaar zijn om technische of andere redenen, betreffende de uitvoering van een overeenkomst geven Regionale Taxi Service . het recht daarin wijzigingen aan te brengen. Regionale Taxi Service is dan verplicht de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen onder opgave van redenen.
10.3 Indien gewichtige omstandigheden, die zich onmiddellijk voor of tijdens de overeenkomst voordoen of zulks vergen, is Regionale Taxi Service gerechtigd een gelijkwaardig dan wel beter vervangend vervoermiddel ter beschikking te stellen, zulks zonder verhoging van de overeengekomen prijs. De gelijkwaardigheid is te beoordelen vanuit het punt van de gemiddelde opdrachtgever.

Artikel 11: Reclames

11.1 De opdrachtgever is verplicht bij eventuele reclames Regionale Taxi Service direct na of tijdens de uitvoering van de opdracht, bij aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. Als onmiddellijke directe indiening van de klacht niet mogelijk is of als de klacht niet naar bevrediging wordt opgelost, moet deze binnen drie werkdagen na de dag waarop de klacht ontstaan is bij aangetekend schrijven worden ingediend bij Regionale Taxi Service . Indien de opdrachtgever niet binnen drie dagen Regionale Taxi Service wijst op reclame, dan wordt de opdrachtgever geacht akkoord met de uitvoering te zijn en vervalt het reclamerecht.
11.2 Regionale Taxi Service dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
11.3 Indien de reclame(s) naar het oordeel van Regionale Taxi Service c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal Regionale Taxi Service eventueel een billijke schadevergoeding dienen uit te keren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Regionale Taxi Service is niet aansprakelijk voor de schade, indien deze voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven b. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, dan wel personen die hem vergezellen c. Overtreding van enige wettelijke bepaling of de niet nakoming van enige vervoersvoorwaarden door een vervoerde persoon d. Het niet voldoen aan elke aanwijzing op welke wijze ook gegeven door Regionale Taxi Service of zijn personeel e. Het tot zich nemen, hetzij te goeder trouw, hetzij te kwader trouw, van enig voorwerp, al dan niet handbagage, van een vervoerde persoon aan een mede vervoerd persoon of een derde
12.2 Regionale Taxi Service is voor vermissing of beschadiging van de door de opdrachtgever of derden meegebrachte goederen geenszins aansprakelijk.
12.3 Voor alle schade aan eigendommen van Regionale Taxi Service, van andere gasten of van personeel toegebracht door schuld van de opdrachtgever of van degene die de opdrachtgever vergezellen, is de opdrachtgever (mede) hoofdelijk aansprakelijk.
12.4 De opdrachtgever is aansprakelijk en zal Regionale Taxi Service de schade vergoeden in het geval de passagier(s) niet in het bezit is/zijn van de benodigde documenten die voor het betreffende vervoer verplicht zijn (b.v. identiteitspapieren, paspoort, enz.)
12.5 Regionale Taxi Service is aansprakelijk voor schade aan materiaal, alsmede aan eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Regionale Taxi Service , of van hen die door Regionale Taxi Service te werk zijn gesteld op een aan Regionale Taxi Service door de opdrachtgever gegeven opdracht. Wanneer Regionale Taxi Service zijn diensten verleent en er zich tijdens de uitvoering daarvan een oponthoud voordoet (in het verkeer, een technisch gebrek e.d.) is Regionale Taxi Service niet aansprakelijk voor enige daardoor geleden schade en heeft de opdrachtgever geen recht op non- of verminderde betaling.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van het vervoer van Regionale Taxi Service die een wijziging van omstandigheden meebrengen, leveren voor Regionale Taxi Service overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van prestaties, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding, van welke aard of hoe ook genaamd, heeft.
13.2 Regionale Taxi Service is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om de overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of op te schorten, respectievelijke te wijzigen totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 14: Wanprestatie en ontbinding

14.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds voor in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
14.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Regionale Taxi Service ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
14.3 Wanneer de opdrachtgever in gebreke is met betaling van enig van Regionale Taxi Service  verschuldigd bedrag of enige andere voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, wanneer de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt, wanneer de opdrachtgever komt te overlijden, alsmede wanneer ten laste van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, heeft Regionale Taxi Service het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht om van de opdrachtgever vergoeding van kosten, schade en interest te vorderen, die door Regionale Taxi Service op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 15 Wijziging van de opdracht(en)

15.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.
15.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk of telefonisch aan Regionale Taxi Service ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
15.3 Aangebracht wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Regionale Taxi Service buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 16: Vervanging vervoermiddel

Wanneer het door de opdrachtgever uitgekozen vervoermiddel op datum van de uitvoering volgens de overeenkomst niet ter beschikking mocht zijn door enig technisch of ander gebrek, is Regionale Taxi Service vrij om, zo nodig in overleg, een ander gelijkwaardig vervoermiddel voor deze dienstverlening te gebruiken zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op non- of vermindering.

Artikel 17: Beschadiging van een vervoermiddel

Indien het door de opdrachtgever of een onder zijn verantwoording vallende derde, zowel mens als dier, enig onderdeel van een vervoermiddel beschadigt, verontreinigt of ontvreemd of diens bagage dergelijke schade toebrengt, is de opdrachtgever gehouden de ontstane schade te vergoeden.

Artikel 18: Toepasselijk recht.

Op alle door Regionale Taxi Service gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 19: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijk Rechter van de vestigingsplaats van Regionale Taxi Service , indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijk Rechter daartoe bevoegd is.

 

Taxi Nodig?